كل عناوين نوشته هاي مليحه غفاري

مليحه غفاري
[ شناسنامه ]
منابع ...... چهارشنبه 99/9/26
خداحافظ کرونا ...... چهارشنبه 99/9/26
فاصله گذاري يا ماسک؟! ...... چهارشنبه 99/9/26
چگونه ماسک بزنيم؟! ...... چهارشنبه 99/9/26
زدن ماسک و خفه گي! ...... چهارشنبه 99/9/26
  ==>   ليست آرشيو شده ها